Les- en leveringsvoorwaarden

Op de weg bestaan er verkeersregels omdat er anders een grote puinhoop ontstaat. Om diezelfde reden hebben wij bij RijbewijsExpress les- en leveringsvoorwaarden om één en ander in goede banen te leiden. In onze voorwaarden lees je precies wat er van jou verwacht wordt, maar ook wat jij van ons mag verwachten.

Definities

 • Examen: testmoment zoals onder meer het onderzoek naar de rijvaardigheid (in deze algemene voorwaarden verder: ‘het praktijkexamen’), het theorie-examen of de tussentijdse toets;
 • Rijtest: beoordeling naar de praktische rijgeschiktheid, afgenomen door een medische deskundige van het examenbureau;
 • Losse rijlessen: een rijopleiding opgebouwd uit losse rijlessen, zonder verdere afnameverplichting;
 • Pakketopleiding: een rijopleiding opgebouwd uit wekelijks één of twee rijles(sen) van tenminste één uur, met op driekwart van de rijopleiding een tussentijdse toets en afgesloten door een praktijkexamen (zie ook art. 3);
 • Het examenbureau: de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR);
 • Planning software: De door de rijschool gebruikte software, waarin de leerling via een telefoon app en/of via een online portal zijn eigen rijlessen kan inplannen, wijzigen, verwijderen alsmede een totaal overzicht van gereden rijlessen kan inzien.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden horen bij alle les- en/of leveringsovereenkomsten gesloten tussen RijbewijsExpress en zijn leerlingen, cursisten en/of opdrachtgevers.

Artikel 2 - De overeenkomst

 1. In de lesovereenkomst staat om welke opleiding het gaat, t.w. losse rijlessen, een pakketopleiding en/of een theorieopleiding.
 2. De lesovereenkomst wordt schriftelijk en in tweevoud vastgelegd. De leerling krijgt een afschrift van de lesovereenkomst.
 3. In de leveringsovereenkomst worden schriftelijk, en in tweevoud, de gemaakte afspraak tussen RijbewijsExpress en de opdrachtgever vastgelegd. De opdrachtgever krijgt een afschrift van de leveringsovereenkomst.

Artikel 3 - De pakketopleiding

 1. De pakketopleiding wordt flexibel opgebouwd en begint met het startpakket. Dit startpakket bestaat in ieder geval uit twaalf lesuren, een tussentijdse toets en een praktijkexamen. De twaalf lesuren uit dit pakket worden na het startpakket verlengd met het aantal uur dat voor de opvolgende vier weken noodzakelijk is.
 2. Aan de hand van de vorderingen van de leerling zal de tussentijdse toets in overleg met de leerling ingepland worden. De tussentijdse toets zal worden voorafgegaan door één, vanuit de pakketopleiding betaald, lesuur. Na de tussentijdse toets wordt de leerling door de instructeur naar huis gebracht. Mocht het plan technisch noodzakelijk blijken kan de leerling ook door een andere leerlingnaar huis worden gebracht.
 3. Pas wanneer de instructeur ervan overtuigd is dat de leerling voldoende kans van slagen heeft, wordt het praktijkexamen ingepland.
 4. Bij de pakketopleiding is een afnameverplichting van zowel de tussentijdse toets, alsmede tenminste één praktijkexamen of een faalangstexamen.
 5. Het praktijkexamen kan na de tussentijdse toets worden geüpgraded naar een faalangstexamen. (zie ook art. 7 lid 3).

Artikel 4 - Verplichtingen rijschool

De rijschool draagt er verplicht zorg voor:

 1. Dat de les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. dat de les zo veel mogelijk wordt gegeven door dezelfde instructeur;
 3. dat de instructeur de leerling regelmatig en in ieder geval eens per vijf praktijklessen informatie geeft over de voortgang van deze leerling, ook in relatie tot de exameneisen;
 4. dat de aanvraag voor een examen na afstemming met de leerling binnen twee weken door de rijschool in het online plansysteem van het relevante examenbureau ingevoerd wordt;
 5. dat de leerling op de datum en de tijd waarvoor hij is opgeroepen voor een rijtest, tussentijdse toets of praktijkexamen, gebruik kan maken van het lesvoertuig waarmee hij heeft gelest. Is dat niet mogelijk, dan gebeurt dit in een lesvoertuig van minimaal hetzelfde of van een gelijkwaardig type;
 6. dat de afgesproken duur van een les ook helemaal gebruikt wordt voor het lesgeven. Terugbrengen van andere leerlingen hoort in dit kader bij het lesgeven;
 7. mocht er tijdens de rijles onverhoopt een kortstondige file ontstaan of getankt moeten worden, dan wordt dit gezien als lesgeven. Bij files langer dan vijftien minuten, bij autopech of bij een aanrijding en/of ongeval zal de les worden afgebroken en zonder kosten uit de planning worden gehaald, tenzij de verloren tijd aan het eind van de les ingehaald kan worden of de leerling afziet van zijn recht op aanspraak van dit artikel.
 8. dat de rijschool een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, die in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000,-;
 9. dat de leerling wordt geïnformeerd welke medische aandoeningen van invloed kunnen zijn op het recht om een voertuig te mogen besturen;
 10. dat de leerling verteld wordt dat de verblijfsstatus bepalend is voor het recht op afgifte van een rijbewijs;
 11. dat de leerling verteld wordt dat hij het moet melden als aan hem de bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen is ontnomen.

Artikel 5 - Verplichtingen leerling

De leerling moet:

 1. Bepaalde lesonderdelen beheersen voor dat aan een examen kan worden deelgenomen. De leerling moet zich aan het met de rijschool afgesproken lesschema tot elk examen nakomen en zich houden aan de in de planning vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. De rijschool zal vijftien minuten wachten. Komt de leerling niet, zonder tijdig te hebben afgezegd, dan moet de leerling deze les betalen. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals een ernstig ongeval/ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval/ernstige ziekte/of overlijden van familie in de eerste en tweede graad of van zijn huisgenoten;
 2. de volledige lesprijs betalen als de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de in de planning software afgesproken tijd. Het annuleren van rijlessen kan alleen via de planning software. Afzeggingen op een andere wijze kunnen alleen met een dring-ende reden en moeten door de rijschool bevestigd worden;
 3. alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de lessen opvolgen;
 4. niet onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Wanneer hierover twijfel bestaat zal de rijschool de rijles niet aanvangen of desnoods afbreken, dit terwijl de kosten van de rijles wel doorberekend worden;
 5. een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen bij een rijles of examen. Bij een examen zal eveneens een geldig theorieresultaat behaald moeten zijn.
 6. voordat met de lessen wordt begonnen op tijd afstemming hebben gezocht met het examenbureau over relevante medische aandoeningen (zie ook art. 4 lid 9). Als de leerling dit niet heeft gedaan, is de rijschool niet aansprakelijk als de opleiding vervolgens moet worden onderbroken of gestopt;
 7. melden dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen. Meldt de leerling dit niet, dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de gevolgen ervan. (zie ook art. 4 lid 11).

Artikel 6 - Betaling

 1. Wanneer er een lesovereenkomst wordt afgesloten voor een pakketopleiding, mag de rijschool de lesprijs alsmede de kosten voor de tussentijdse toets en het examen tussendoor niet verhogen. Dit geldt alleen wanneer de rijopleiding niet langer dan een periode van 6 maanden onderbroken wordt. Een prijs-aanpassing is wel mogelijk wanneer er een wijziging in het toepasbare btw-tarief optreedt. Eventuele herexamen(s) vallen buiten de pakketopleiding, en worden voor de op dat moment geldende les- en examentarieven gefactureerd.
 2. De leerling moet vóór het verstrijken van de betalingsdatum betaald hebben. Doet hij dat niet, dan stuurt de rijschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de leerling de gelegenheid om binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag toch nog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de rijschool rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Moet de rijschool om haar vordering te incasseren kosten voor een gerechtelijke procedure of buitengerechtelijke kosten maken, dan kan dit aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de leerling worden afgeweken.
 3. Wanneer de leerling een betalingsachterstand heeft kunnen er geen nieuwe rijlessen worden ingepland en kunnen er ook geen examens worden gereserveerd.
 4. Als de leerling toch niet of gedeeltelijk heeft betaald, ook niet nadat hij een redelijke termijn heeft gekregen om toch nog te betalen, dan mag de rijschool de lesovereenkomst opzeggen. De mededeling dat de lesovereenkomst is opgezegd, gebeurt schriftelijk.

Artikel 7 - Aanvraag voor een examen

 1. Het theorie-examen, de tussentijdse toets en het praktijkexamen zullen altijd in overleg met de leerling gereserveerd worden. Reserveringen kunnen binnen 24 uur nog ongedaan gemaakt worden, hierna zijn in principe geen wijzigingen meer mogelijk.
 2. Wanneer een reeds gereserveerd examen toch geannuleerd of verplaatst moet worden, zal de rijschool hiervoor een verzoek indienen bij het examenbureau. Er zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden.
 3. Het is mogelijk om het praktijkexamen uit het startpakket te upgraden naar een faalangstexamen, mochten hier gedurende de pakketopleiding aanwijzingen voor zijn. De kosten voor het reeds vooruitbetaalde praktijkexamen zullen in dit geval worden verrekend met het op dat moment geldende tarief voor een faalangstexamen.
 4. In het geval van een herexamen betaalt de leerling de kosten van het examen aan de rijschool op het moment dat de aanvraag hiervoor is ingevuld.
 5. Indien het examen niet door kan gaan, omdat de leerling niet of te laat op het examen verschijnt en dit is niet te wijten aan de rijschool, moet de leerling betalen voor de nieuwe aanvraag volgens de op dat moment geldende examentarieven.

Artikel 8 - Onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkexamen)

 1. Last het examenbureau de tussentijdse toets of het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd af, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor de opnieuw vastgestelde tussentijdse toets of het praktijkexamen.
 2. De rijschool regelt op verzoek van de leerling kosteloos een nieuwe aanvraag voor de tussentijdse toets of het praktijkexamen. Dit geldt in deze situaties. De leerling kan het onderzoek niet beginnen of afronden, omdat:
 3. er een dringende reden was, zie art. 5 lid 1;
 4. het lesvoertuig om het onderzoek mee af te leggen er niet was en ook geen vervangend voertuig van hetzelfde of van een gelijkwaardig type;
 5. het examenbureau het voor het onderzoek te gebruiken lesvoertuig afgekeurd heeft, terwijl er geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of van een gelijkwaardig type beschikbaar was.

Artikel 9 - Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. De leerling mag een pakketopleiding ontbinden, zodra de rijschool toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de pakketopleiding.
 2. De leerling moet de rijschool schriftelijk in gebreke stellen en geeft de rijschool een termijn van vier weken om alsnog de pakketopleiding goed na te komen.
 3. Als na afloop van deze termijn de rijschool de overeenkomst van de pakketopleidingalsnog niet nakomt, mag de leerling de pakketopleiding ontbinden.
 4. De pakketopleiding mag zonder ingebrekestelling worden ontbonden:

– als de rijschool heeft laten weten dat hij niet in overeenstemming met de afspraken de pakketopleiding na wil komen, of;

– als van de leerling in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat de rijschool nog een extra termijn als bedoeld in lid 2 krijgt.

 1. De leerling mag de pakketopleiding opzeggen, als er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 5 lid 1.
 2. De rijschool mag de overeenkomst alleen opzeggen, als in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de pakketopleiding door de rijschool wordt voortgezet.
 3. In de gevallen genoemd onder lid 3 tot en met 6 krijgt de leerling het vooruitbetaalde geld terug onder aftrek van al genoten lessen, administratiekosten en de betaalde examengeld(en).

Artikel 10 - Lesovereenkomst op afstand/buiten een verkoopruimte

De leerling die consument is, heeft de rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten; zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.

Dit geldt alleen wanneer een lesovereenkomst is gesloten op afstand of buiten een verkoopruimte (zoals het bedrijfspand of de lesauto) in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene les- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 11 - Vrijwaring

 1. De rijschool draagt de kosten voor verkeersovertredingen die de leerling pleegt tijdens rijlessen en toetsen. De rijschool vrijwaart de leerling ook voor aanspraken van derden wanneer er op die momenten botsingen, aanrijdingen of overrijdingen plaatsvinden.

Deze vrijwaring geldt niet bij opzet en/of grove schuld van de leerling en ook niet als de leerling alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

 1. Blijkt nu dat het rijbewijs van een leerling was ingevorderd (terwijl de leerling verklaard had dat dit niet het geval was) of verzwijgt de leerling een vonnis van de rechter waarin staat dat hij geen motorvoertuig mag besturen, dan zal deze leerling alle opgelegde boetes moeten betalen en moet hij de financiële consequenties die dit voor de rijschool heeft dragen. Leerling vrijwaart de rijschool hiervoor.

Versie mei 2020